Privacy en Disclaimer

Privacy

Website

  • Vereen verzamelt via Google Analytics anonieme gebruikersgegevens ter verbetering van de website.
  • Vereen heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten
  • Vereen maakt verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics – cookies

Algemeen privacyreglement

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen over onze omgang met persoonlijke gegevens en uw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@zgijv.nl.  

Disclaimer

  • Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereen.
  • Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Heeft u een vraag of opmerking over de website? Meld dit dan in ons contactformulier.
  • De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website en/of geschreven inhoud, kan op geen enkele wijze voor rekening van Vereen komen.